Gebruiksvoorwaarden

De internetgebruikers kunnen kosteloos gebruik maken van de diensten op de website van Van de Scheur Logistiek (https://www.vandescheurlogistiek.nl/).
Het feit dat u gebruik maakt van de website van Van de Scheur Logistiek betekent dat u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden voor de website van Van de Scheur Logistiek.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Van de Scheur Logistiek berusten bij Van de Scheur Logistiek. Duplicatie, distributie en publicatie van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Van de Scheur Logistiek is uitsluitend toegestaan met voorafgaande toestemming.
Schriftelijke aanvragen stuurt u aan Van de Scheur Logistiek, info@vdslogistiek.nl.

Privacyverklaring

Van de Scheur Logistiek Van de Scheur Logistiek, gevestigd aan Placotiweg 1, 4131 NL Vianen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.vandescheurlogistiek.nl Placotiweg1, 4131 NL Vianen 0347373714

Persoonsgegevens die wij verwerken

Van de Scheur Logistiek verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor-en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vdslogistiek.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Van de Scheur Logistiek verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Van de Scheur Logistiek neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Van de Scheur Logistiek) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Van de Scheur Logistiek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wettelijke bewaartermijnen worden hier in acht genomen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Van de Scheur Logistiek deelt uw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Van de Scheur Logistiek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Van de Scheur Logistiek uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Van de Scheur Logistiek gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van de Scheur Logistiek en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vdslogistiek.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Van de Scheur Logistiek wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Van de Scheur Logistiek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@vdslogistiek.nl

Afwijzing van aansprakelijkheid

Ondanks voortdurende zorg en aandacht voor de website van Van de Scheur Logistiek geeft Van de Scheur Logistiek geen garanties op de volledigheid, juistheid of actualiteit van de inhoud van de website van Van de Scheur Logistiek.
Van de Scheur Logistiek kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door het gebruiken van de website van Van de Scheur Logistiek, de onmogelijkheid de website van Van de Scheur Logistiek te gebruiken, uit de levering van diensten door Van de Scheur Logistiek of het gebrek aan levering van diensten door Van de Scheur Logistiek.

Wijzigingen

De inhoud van de website van Van de Scheur Logistiek wordt regelmatig bijgewerkt. Van de Scheur Logistiek behoudt zich het recht voor de inhoud van de website van Van de Scheur Logistiek te allen tijde en met onmiddellijke ingang te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Laatst gewijzigd op 27 oktober 2021.